Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku

 

 

 

 

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku

 

jako partner w projekcie „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych realizuje świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych przez przeszkolonych w ramach projektu czterdziestu opiekunów.

 

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

 

a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;

 

b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;

 

c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;

 

d) pomoc w praniu odzieży i bielizny;

 

e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;

 

f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;

 

g) odwiedziny w szpitalu.

 

Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

 

 

 

 

 

 

 

v

Początek strony