ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA TOWARZYSTWA

 

§ 1

Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, nosi nazwę: TOWARZYSTWO DOBROCZYNNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU.

 

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.), ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień statutu.

2. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, posiada osobowość prawną i zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole, zaś terenem działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obszar województwa Dolnośląskiego, Opolskiego oraz Śląskiego.

 

§ 4

Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe – oddziały.

 

§ 5

1.   Towarzystwo używa pieczęci z adresem siedziby:

– w języku polskim o brzmieniu TOWARZYSTWO DOBROCZYNNE NIEMCÓW

NA ŚLĄSKU

– w języku niemieckim WOHLTÄTIGKEITSGESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN

IN SCHLESIEN.

2. Towarzystwo może posiadać znaczek organizacyjny według wzoru ustalonego przez Zarząd Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ II 

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 6

Towarzystwo jest pozarządową organizacją pomocy społecznej współdziałającą z Towarzystwami Społeczno – Kulturalnymi Niemców, z placówkami Caritas, a także innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi działającymi na terenie kraju oraz za granicą w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.    

 

§ 6a 

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku jest organizacją pożytku publicznego prowadząca nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;

2) działalności charytatywnej;

3) ochrony i promocji zdrowia;

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

§ 7

1. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy socjalno-zdrowotnej, polegającej na umożliwieniu osobom i rodzinom żyjącym w niedostatku przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków,   możliwości oraz przysługujących im uprawnień.

2. Towarzystwo udziela pomocy osobom pochodzenia niemieckiego, a także wszystkim innym potrzebującym, niezależnie od ich narodowości, rasy i wyznania.

 

§ 8

1. Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:

1) zakładanie i prowadzenie placówek pomocy  społecznej  działających  według regulaminów ustalonych przez Zarząd Towarzystwa, a mianowicie:

a) punktów pomocy społecznej usytuowanych przy strukturach terenowych Towarzystw Społeczno-Kulturalnych,

b) ośrodków rehabilitacji zdrowotnej,

c) domów dla ludzi starszych, domów dla niepełnosprawnych, sierocińców, domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, łaźni, kuchni, jadłodajni,

2) prowadzenie działalności szkoleniowej,

3) informowanie, a także udzielanie pomocy prawnej w celu uzyskania przez osoby potrzebujące stałych i doraźnych świadczeń publicznej pomocy społecznej,

4) organizowanie wypoczynku lub rehabilitacji poza miejscem zamieszkania osób potrzebujących,

5) gromadzenie środków rzeczowych i finansowych pochodzących z:

–  składek, wpisowego i darowizn członków Towarzystwa,

– darowizn innych krajowych lub zagranicznych osób fizycznych i prawnych

(publicznych lub prywatnych),

– odsetek od lokat na rachunkach bankowych oraz dochodów z papierów

wartościowych,

– dotacji,

– działalności gospodarczej Towarzystwa prowadzonej według zasad obowiązujących stowarzyszenia,

– zbiórek publicznych przeprowadzanych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

2. Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o pracę społeczną swych członków oraz za pośrednictwem zatrudnionych pracowników.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód Towarzystwa przeznaczany jest na potrzeby działalności statutowej.

4. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ III

NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOWSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 9 

1. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba posiadająca

obywatelstwo polskie, jest niemieckiego pochodzenia albo przyznaje się do języka,

kultury lub tradycji niemieckiej, zapoznała się ze statutem Towarzystwa, uzyskała

rekomendację dwóch członków Towarzystwa i została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Towarzystwa.

3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, niezależnie od

miejsca zamieszkania i każda osoba prawna, niezależnie od siedziby, popierająca cele

statutowe Towarzystwa, która złożyła deklarację o przystąpieniu i została przyjęta

uchwałą Zarządu Towarzystwa.

3a. Członkowie wspierający mogą osobiście albo poprzez swoich pełnomocników uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków – Delegatów. Posiadają oni wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

4. Od decyzji odmownej o przyjęciu na członka Towarzystwa przysługuje odwołanie do

Zgromadzenia Delegatów, którego uchwała jest ostateczna.

5. Tytuł członka honorowego może być nadany przez Zgromadzenie Delegatów na wniosek

Zarządu Towarzystwa każdej osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Towarzystwa.

 

§ 10

1.   Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1) udziału w Walnym Zebraniu Członków (Zebraniu Terenowej Grupy Członkowskiej),

2) wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,

3) korzystania z urządzeń i środków Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd

      Towarzystwa,

4) wystąpienia z Towarzystwa przez  złożenie  oświadczenia  na piśmie Zarządowi

      Towarzystwa.

2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

1) brania udziału w pracach Towarzystwa,

2) przestrzegania postanowień niniejszego statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,

3) uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 11

Utrata członkostwa Towarzystwa następuje w wyniku:

1) rozwiązania Towarzystwa,

2) śmierci członka,

3) wystąpienia członka z Towarzystwa,

4) skreślenia członka z listy członków Towarzystwa z powodu długotrwałego, zawinionego nie brania udziału w pracach Towarzystwa lub nie płacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

5) wykluczenie członka z Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa, bądź działania na szkodę Towarzystwa.

 

§ 12

1. Decyzję w sprawie skreślenia członka z listy członków lub wykluczenia członka z Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa.

2. Odwołanie od decyzji wymienionych w ust. 1 rozpatruje ostatecznie Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa (Walne Zebranie Członków). 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

 

§13

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków (Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa),

2) Zarząd Towarzystwa,

3) Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

2. W przypadku, gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zgromadzeniem Delegatów wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Towarzystwa. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Towarzystwa wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Zarząd Towarzystwa określa jego zasięg terytorialny i siedzibę.

4. Władzami oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 14

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa pięć lat.

 

§ 15

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków (Zgromadzenie Delegatów), w którym biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Towarzystwa, a z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd Towarzystwa.

2. Walne   Zebranie   Członków   (Zgromadzenie   Delegatów)   ma   charakter   zwyczajny   lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd Towarzystwa:

– sprawozdawcze co roku, nie później niż do dnia 30. czerwca,

– sprawozdawczo-wyborcze co pięć lat, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji władz Towarzystwa.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zgromadzenie Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy; bądź też na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków (delegatów) Towarzystwa – w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od złożenia żądania.

 

§ 16

Do zadań Walnego Zebrania Członków (Zgromadzenia Delegatów) należy:

1) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;

2) wybór Zarządu Towarzystwa w składzie co najmniej siedmiu osób oraz Komisji Rewizyjnej w składzie co najmniej pięciu osób;

3) uchwalanie statutu oraz wprowadzanie zmian do statutu Towarzystwa;

4) wytyczanie kierunków pracy Towarzystwa;

5) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa;

7) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa;

8) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 17

1. Organem kierującym Towarzystwem między Walnymi Zebraniami Członków (Zgromadzeniami Delegatów) jest Zarząd Towarzystwa.

2. Kadencja Zarządu Towarzystwa upływa w dniu w wyboru nowego Zarządu.

3. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Prezes Towarzystwa jako przewodniczący Zarządu, dwóch Wiceprezesów Towarzystwa jako zastępcy Prezesa, Sekretarz Towarzystwa,  Skarbnik Towarzystwa oraz pozostali członkowie.

4. Zarząd Towarzystwa jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Towarzystwa, a w szczególności:

1) wybiera ze swego składu Prezesa Towarzystwa, Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika Towarzystwa,

2) odwołuje ze swego składu członków nie wywiązujących się z obowiązków oraz powołuje na ich miejsce innych członków Towarzystwa;  zmiany dokonane w tym trybie nie mogą przekraczać 1/3 liczby członków tego organu,

3) opracowuje plany działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków (Zgromadzenia Delegatów) oraz organizuje ich realizację,

4) zwołuje Walne Zebranie Członków (Zgromadzenie Delegatów) oraz uchwala zasady wyboru (ordynację wyborczą) delegatów,

5) powołuje komisje problemowe i ustala zakres ich działalności,

6) tworzy, nadzoruje i znosi terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa oraz ustala ich struktury organizacyjne i siedziby zgodnie ze statutem,

7) rozpatruje sprawy sporne między członkami Towarzystwa,

8) sprawuje zarząd majątkiem Towarzystwa,

9) ustala    budżet    Towarzystwa,    odpowiada    za   jego    prawidłowe    wykonanie    oraz    za sprawozdawczość,

10) nadzoruje gospodarkę finansową jednostek Towarzystwa świadczących usługi socjalne,

11) zatrudnia,   zwalnia,   ustala   zakresy   czynności  oraz  zasady  wynagradzania   pracowników Towarzystwa, w tym dyrektora Biura Towarzystwa, a także nadzoruje wykonywanie obowiązków pracowniczych.

5. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co dwa miesiące.

 

§ 18

1. Prezes Towarzystwa:

1) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,

2) przygotowuje oraz zwołuje posiedzenie Zarządu Towarzystwa,

3) organizuje pracę Zarządu oraz kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa,

4) w sprawach nie cierpiących zwłoki podejmuje czynności należące do Zarządu, wymagają one zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

3. Wiceprezes Towarzystwa zastępuje Prezesa pod jego nieobecność.

 

§ 19

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

1) wybór Przewodniczącego Komisji i jego zastępcy,

2) czuwanie nad przestrzeganiem statutu Towarzystwa,

3) kontrolowanie  raz w roku  działalności  statutowej  i  finansowej  oraz stanu  majątkowego Towarzystwa, sporządzenie stosownego sprawozdania, przesłanie go Zarządowi Towarzystwa nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków (Zgromadzenia Delegatów) oraz przedstawienie go na Walnym Zebraniu Członków (Zgromadzeniu Delegatów),

4) przedstawianie wniosków i spostrzeżeń władzom Towarzystwa,

5) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów w wypadku nieprawidłowej działalności Zarządu Towarzystwa,

6) odwoływanie ze składu członków nie wywiązujących się z obowiązków oraz powoływanie na ich miejsce innych członków Towarzystwa; zmiany dokonane w tym trybie nie mogą przekraczać 1/3 liczby członków tego organu.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotowuje oraz zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez Komisję członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu.

 

§ 20

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Towarzystwa powołuje oddziały, według zasad określonych w § 4 i § 13 ust. 3 statutu.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku:

1) zaprzestania działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 

§ 21

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 13 ust. 4 statutu.

2. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału Towarzystwa:

– sprawozdawcze co roku, nie później niż do 31. marca,

– sprawozdawczo-wyborcze co pięć lat, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji   władz Oddziału.

4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Towarzystwa,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału – w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od złożenia żądania.

5. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

2) wybór Zarządu Oddziału w składzie co najmniej pięciu osób oraz Komisji Rewizyjnej w składzie co najmniej trzech osób,

3) wytyczanie kierunków pracy Oddziału,

4) wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

 

§ 23

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału jako przewodniczącego Zarządu, Wiceprezesa Oddziału  jako   zastępcy   przewodniczącego,   Sekretarza   Oddziału,   Skarbnika   Oddziału oraz pozostałych członków.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż co kwartał.

4. Prezesa Zarządu Oddziału reprezentuje Oddział Towarzystwa na zewnątrz oraz przygotowuje i zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału Towarzystwa.

5. Zarząd Oddziału Towarzystwa jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz innych władz Towarzystwa a w szczególności:

1) wybiera ze swego składu Prezesa Oddziału Towarzystwa,  Wiceprezesa,   Sekretarza  oraz Skarbnika Oddziału Towarzystwa,

2) odwołuje ze swego składu członków nie wywiązujących się z obowiązków oraz powołuje na ich miejsce innych członków Oddziału Towarzystwa; zmiany dokonane w tym trybie nie mogą przekraczać 1/3 liczby członków tego organu,

3) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków (Zgromadzenia Delegatów) oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

4) uchwala budżet Oddziału i sporządza roczne sprawozdanie finansowe,

5) zarządza majątkiem Towarzystwa w ramach posiadanych pełnomocnictw,

6) uchwala wnioski o rozwiązanie Oddziału,

7) przyjmuje członków zwyczajnych oraz ich skreśla z powodu naruszenia zasad określonych w §11, odwołanie od decyzji odmownej o przyjęciu lub skreśleniu rozpatruje ostatecznie Walne Zebranie Członków Oddziału,

8) składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 

§ 24

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa należy:

1) wybór Przewodniczącego Komisji i jego zastępcy,

2) czuwanie nad przestrzeganiem przez Oddział Towarzystwa Statutu Towarzystwa,

3) Kontrolowanie raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz stanu majątkowego Oddziału Towarzystwa, sporządzanie    stosownego    sprawozdania,    przesłanie    go    Zarządowi    Oddziału Towarzystwa nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału,

4) przedstawianie  wniosków  i  spostrzeżeń  władzom   Oddziału  Towarzystwa oraz  władzom naczelnym Towarzystwa,

5) współpraca z Komisją Rewizyjną Towarzystwa,

6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w wypadku nieprawidłowej działalności Zarządu Oddziału Towarzystwa,

7) odwoływanie ze składu Komisji członków nie wywiązujących się z obowiązków oraz powoływanie na ich miejsce innych członków Oddziału Towarzystwa; zmiany dokonane w tym trybie mogą przekraczać 1/3 liczby członków tego organu.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotowuje oraz zwołuje przewodniczący Komisji w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Przewodniczący   Komisji  rewizyjnej   lub  upoważniony  przez  Komisję   członek  Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu Oddziału Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ V

REPREZENTOWANIE TOWARZYSTWA, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, WARUNKI WAŻNOŚCI ORAZ TRYB GŁOSOWANIA

 

§ 25

Towarzystwo reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa, a w jego zastępstwie przez innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu Towarzystwa.

 

§ 26

1. Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa w zakresie zarządu mieniem, a także w innych sprawach statutowych Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).

2. Jeżeli   czynność  prawna   przekraczająca   zakres  bieżącej   działalności   Towarzystwa   może spowodować  powstanie   zobowiązań  pieniężnych,   do jej   skuteczności  potrzebna jest   zgoda Skarbnika, a w razie jej braku – uchwała Zarządu Towarzystwa.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 27

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:

1) uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów, w obecności co najmniej 1/2, a w drugim terminie, wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach – niezależnie od liczby osób uprawnionych;   głos wstrzymujący się nie liczy się;   w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego; głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowi zwykła większość osób uprawnionych do danego głosowania,

2) głosowanie wyborcze jest tajne, decyduje zwykła większość głosów;   w razie równości głosów przeprowadza się ponowne głosowanie, aż do skutku.

3) członkowie władzy (organu) Towarzystwa powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Towarzystwie, nie później jednak niż na trzy dni przed zamierzonym posiedzeniem,

4) obrady władz Towarzystwa są protokołowane; do protokołu załącz się teksty podjętych decyzji i uchwał.

 

ROZDZIAŁ VI

USTANAWIANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I WPISOWEGO

 

§ 28

1. Wysokość   składek   członkowskich   i  wpisowego   ustala   Walne   Zgromadzenie   Członków (Zgromadzenie Delegatów).

2. Składki członkowskie płatne są w okresach rocznych, a wpisowe jest płatne w terminie jednego miesiąca od przyjęcia na członka Towarzystwa.

3. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną członka Towarzystwa wysokość jego składki może być obniżona; może on być również zwolniony od płacenia składek na określony czas lub do odwołania; decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ VII

BIURO TOWARZYSTWA

 

§ 29

1. Administracyjno-techniczną obsługę Towarzystwa sprawuje Biuro Towarzystwa, którym kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Towarzystwa.

2. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu Towarzystwa i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd preliminarza wydatków Biura.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZANIA SIĘ TOWARZYSTWA

 

§ 30

O zmianach niniejszego statutu oraz o rozwiązaniu się Towarzystwa decyduje Walne Zebranie Członków (Zgromadzenie Delegatów) w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach, niezależnie od liczby osób uprawnionych. Głosowanie o zmianach niniejszego statutu oraz o rozwiązaniu się Towarzystwa może być przeprowadzone jawnie, jeśli wszyscy obecni delegaci na Walnym Zgromadzeniu nie wyrażą sprzeciwu.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 31

Towarzystwo może na podstawie uchwały Zarządu przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, zrzeszających organizacje, których celem statutowym jest pomoc społeczna.

 

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz Traktatu z dnia 17 czerwca 1991 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (Dz. U. Nr 14, poz. 56) oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) wraz z przepisami wprowadzającymi Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 (Dz. U. Nr 96 poz. 874). 

 

§ 33

Towarzystwo jest organizacją mniejszości narodowej w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez międzynarodowe regulacje prawne.